Lord Shiva | Most Powerful Namaskaratha Mantra

375 views  • Published on June 5, 2020
1
0
Ms Sharma

Ms Sharma

Subscribers 5

About :

Lord Shiva | Most Powerful Namaskaratha Mantra Om namo hiranyabahavey hiranyabaranaaya hiranyaroopaya hiranyapadaye ambika padayam uma pathayey pasupataye namo namaha. (3) Yishanasarva vidhyana Yishuarasarva Bhootanaam Bramhaadipatey bramhanodipate bramha shivone ashtusada shivoom. (3) Thatpurushaya vidmahevag vishudhaayadi mahi thannashiva prachodayate (2) Mahadevayavidmahe rudramoortayedimahi thannashiva prachodayate Namaste astubagavan vishsveswaraya mahadevaya tryumbagaya tripurandakaya trikagni kalaaya kalagni rudraya nilakantdaya pruktiunjayaya sarveswaraya sadashivaya shriman mahadevaya namaha. (2) Sriman mahadevaya namaha (2) Shanti Shanti Shanti: This video only entertainment purpose

Category : Music

Tags :

Namaskaratha MantraLord ShivaLordShivaMost Powerful Namaskaratha Mantra

(0) Comments

Add a public comments...

Up Next